รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย

รหัส ชื่อวิชาชุมนุม รับ สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
รายชื่อ
A002 ชุมนุมฟิสิกส์ 30 0 นางปทุมเมศ เทียนนาวา ห้อง545
A004 Applied Physics ม.5 20 6 นายธีรพงศ์ จุลสายพันธ์ อาคารวิทยาศาสตร์
A005 English on Tour ม.5-6 20 9 ครูสุคนธญา ปิ่นปั่น 215
A033 รักการอ่านภาษาไทย 30 31 ครูสุชญา ธรรมรักษ์ ห้องสมุด
A036 ชุมนุมเย็บปักภักร้อย ม.4 20 15 ครูสุนันทา หมื่นเดช ม้านั่งหลังห้องแนะแนว
A037 ชุมนุมออริกามิ 20 17 ครูแววตา ลีกีรติกุล ห้อง 336
A038 ดาราศาสตร์ ม.5 40 17 ครูจักรพงษ์ ไชยสุ้ย ตึกวิทยาศาสตร์
A039 ชุมนุม gsp ม.ปลาย 20 8 ครูนิรันดร์ รามศิริ ห้องคอมพิวเตอร์
A040 ชุมนุมรักษ์พื้นบ้าน 30 30 ครูเชน โพธิ์ศรี ลานหลังอาคาร3
A041 ชุมนุมสันทนาการ 20 14 ครูวรรณี วรรณพักตร์ ใต้ถุนอาคาร 5
A042 ชุมนุมสนุกกับภาษา 30 30 ครูสุพิญญา อาคาร 1 ห้อง 134
A043 คณิตคิดสร้างสรรค์ 20 15 ครูสการะ สภา อาคาร 1
A044 ชุมนุมคหกรรม ม.5 21 21 อัจจิมา สถาพรผบ ห้องคหกรรม
A045 เคมีน่ารู้ 20 20 ครูจุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล 534
A046 ชุมนุมการงานอาชีพ 31 31 นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์ ห้องคหกรรม1
A047 ชุมนุม ตะลุยข้อสอบชีวะ พิชิตฝัน ม. 6 20 18 น.ส. วราภรณ์ มิ่งเมือง ตึก 5
A048 ชุมนุมทำเหรียญโปรยทาน 20 21 ครูกนกวลี มาละอินทร์ หน้าอาคาร1
A049 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 40 38 ครูฐนกร สีเสือ อาคารชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
A050 ชุมนุม Biology 20 20 นางเพ็ญศรี บุญทรง อาคาร 5
A051 ชุมนุมชีววิทยา 20 15 ครูรัชนี บำเพ็ญ อาคาร 5 ห้อง 524
A052 เตรียมคิดพิชิต PAT1 ม.6 20 20 นายเอกพันธ์ จันมา 112
A053 วิทย์เพื่อชีวิต 30 3 ครูเขษมชาติ อินทะสิงห์ ใต้ ตึก 5
A054 Writting 10 2 ครูสาธินี. เกตแค 213
A055 ชุมนุมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 16 ครูอภิญญา มุขสิงห์ ห้อง 324
A056 ชุมนุมฝรั่งเศสน่ารู้ ม.4.10/ม.5.9/ม.6.10 20 0 ครูสมจันทร์ หลายเจริญ ห้อง 225
A057 ธรรมชาติของเคมี 20 8 ครูรสนภา ราสุ 536
A058 เอแมท 30 7 ครูสันติ สังข์ทอง อาคาร1
A059 ชุมนุมเกมส์ภาษาอังกฤษ 20 9 ครูจินตนา ชัยมี ห้อง226
A060 นาฏศิลป์ 20 21 ครูชลิดา ศุภสาร 406
A061 ชุมนุม Up to my student 40 36 ครูพิมพ์ประกาย บุญสะอาด ใต้ตึก 5
A062 ชุมนุมภาษาจีน 26 24 ครูยุพารัตน์ แสนอินทร์ ห้อง212
A063 ชุมนุมกฎหมายน่ารู้ 40 35 ครูขวัญจิตร ขุดปิ่น 31SMEP
A064 ชุมนุมภาษาอังกฤษน่ารู้ ม.4 20 9 ครูชลดา พานนนท์ 135
A065 ชุมนุมภาษาพาสนุก 20 19 ครูอภิรดี เข็มเหล็ก ห้อง 135
A066 ถักโคเชร์ 20 16 อำไพ แสงเรืองเดช 115
A067 ชุมนุม Drawing Science 20 6 ครูวจี จันทร์หอม อาคาร 5 วิทยาศาสตร์
A068 ชุมนุม Drawing science 20 19 ครูน้ำฝน สวัสดิรักษ์ อาคาร 5 วิทยาศาสตร์
A069 คำคม 20 16 ณัฏฐพล จักทอน ห้องภาษาไทย
A070 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 21 21 นางสาวยุพาภรณ์ แนวถาวร ตึกวิทยาศาสตร์
A071 ชุมนุม Enjoy Science project 20 4 ตุลาพร กิ่งไทร ตึก5ห้อง526
A072 Up to me E-sport 30 30 นางสาวพุฒิระพี สุวรรณจันทร์ อาคารโดม
A073 ชุมนุม English Skills Development 20 0 ครูเปรมจิตต์ ศรีวิสุทธิ์ หน้าห้องพยาบาล
A074 ชุมนุมการอ่านเพื่อวิเคราะห์ 20 4 ครูเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร4
A075 ชุมนุม Physics beyond the Standard Model 20 0 ครูกฤตติกา จันดาหงษ์ อาคาร 5
A076 ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา yc youth counselor 20 10 ครูมนต์ริสสา เชื้อสุวรรณ์ ห้องแนะแนว
A077 Biodiversity ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 20 3 ครูปรียาภรณ์ ทองมาก 526
A078 ชุมนุมหมากรุกไทย 30 30 ครูวรเทพ วิญญูวิทวัส อาคาร1
A079 ชุมนุมคนรักหนาม 40 37 ครูสถาปนา บุญมาก อาคาร1
A080 ชุมนุมเสกสรรปี้นแต่ง 20 3 ครูลัดดา เคลือบสุวรรณ หน้าอาคาร4
A081 ชุมนุมเสกสรรปั้นแต่ง 20 7 ครูสมศรี รังสิกรรพุม หน้าตึก 4
A082 sport 20 20 Mr. Aabid Iqbal dome
A083 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 50 0 ครูอิชยา ปานคำ สนามโรงเรียน
A084 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 300 84 ครูสมร ธานีวรรณ สนามโรงเรียน
A085 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 300 58 ครูอภิสา แก้วฤาชา สนามโรงเรียน
A088 ดาวรุ่งมุ่งนายร้อย 20 0 ครูณัทชปรเมศวร์ ปันมา อาคาร 1
A089 คีตะมวยไทย 20 19 ครูถนอม สีนาค อาคารโดม
A090 ชุมนุมวิปัสสนากรรมฐาน 20 13 ครูกำจัด บุญสุข ลานเอนกประสงค์
A091 สังคมศึกษา 20 2 ครูเรียมศิริ สำเภา ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร4
A092 ชุมนุมหมากรุกไทย 20 3 ครูสุรชัย พันธุ์นายม หน้าห้องพละ
A093 วิทยาศาสตร์ 20 0 ครูภัทรานิษฐ์. ชัยรัตนศักดิ์ อาคาร 5
A094 โยธวาฑิต PKS 20 2 ครูนาวี บุญทัน อาคารดนตรี
A095 ชุมนุม International films 20 7 ครู จีรนันท์ ชวาลสันตติ ห้อง222
A095 Literary Club 20 0 Ms. Hazel May Ancao Ritardo 215
A096 English Newspaper 20 0 ครูสุพรรษา ศรประเสริฐ 235
T202 ชุมนุมโรงเรียนธนาคาร 30 3 ครูจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้ โรงเรียนธนาคาร
ฺ002 Outageous Youtube Video 30 0 Mr. Benjamin Scott Manning
ฺ003 Music Listening 30 0 Mr. Roger Chad Eberhart 221
ฺ004 Chess Club 30 0 Mr. Martin Alexandar Harris 221
ฺB00 English Drama Club 30 0 Mr.Francis Wrylo Gactan Daus 221
กลับหน้าหลัก