รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ม.ต้น

รหัส ชื่อวิชาชุมนุม รับ สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
รายชื่อ
A001 ชุมนุม English Is Fun 20 20 ครูสุพัตรา บุญขะจาย ห้อง 226
A003 ชุมนุมดาราศาสตร์ 30 30 ครูจิราวรรณ ทรัพย์ทิพย์ อาคาร5
A006 ชุมนุม ALH 20 20 ครูนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์ Smep11
A007 ชุมนุมการสร้างสื่อ AR 3 มิติ 20 20 ครูมัลลิกา กันหา 326
A008 ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 20 22 ครูอารมณ์ ลี้เหมือดภัย ห้อง 431
A009 ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.1-3 20 18 ครูดาวใจ ตุนก ห้องสมุด
A010 ชุมนุม MINI Bridge ม.1-3 33 33 ครูน้ำฝน ศรีหาวัตร อาคาร 1
A011 VB.PKS 20 20 นายจักรพงษ์ สีพาแก้ว สนามกีวอลเลย์บอลและโดม
A012 ชุมนุมหมวกหกใบระดับชั้นม.3 20 13 ครูเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ ห้อง215
A013 ชุมนุมคณิตศิลป์ 20 20 ครูณพิชญา ตาสาย อาคาร 4
A014 ชุมนุมการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 30 30 ครูจารุวรรณ สุดทำนอง ห้องsmep 14
A015 ชุมนุม youtuber 20 20 นางสาวสร้อยเพชร โพธิ์ศรี ตึก5
A016 ชุมนุม Google Sketchup ม.1 15 15 ครูวันดี กุมภาพันธ์ ห้อง 332
A017 ชุมนุมคณิตคิดสนุก(ม.1) 30 36 ครูทิพย์สุดา เมฆประยูร อาคาร 1
A018 Math Design 20 21 ครูวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ 115
A019 Math Design 20 20 ครูปทุมพร นาคะกุล 116
A020 ชุมนุมLearning English ม.1 25 24 ครูพรศิริ ใจชื่น ห้อง 214
A021 ชุมนุมภาษาจีน ม.ต้น 20 20 Chinese Teacher ห้อง 212
A022 ชุมนุมหมอภาษา 23 23 ครูรัชดา ผากุล ห้อง 415
A023 ชุมนุม science show ม.ต้น 20 14 ครูอ้อมทิวา บุญโชติ ห้อง 533
A024 ชุมนุม science show ม.ต้น 20 19 นางมนัชนันท์ นามวงศ์ 533
A025 ดาราศาสตร์ 40 40 นางอิชยา ปานคำ อาคาร 5
A026 ชุมนุม Public Speaking 20 21 ครูสุพดี จันทร์ลา ห้องพยาบาล
A027 ไขปริศนาภาษาไทย ม.3 20 20 ครูสุภาภรณ์ อาจผักปัง หน้าอาคาร 4
A028 ชุมนุมดาวรุ่งมุ่งนายร้อย 30 31 ครูวิษรุตต์ เมืองทา ตึก1
A029 ชุมนุม​ ROV​ E-Sport 40 37 ครูธนพล บุญไสย์ บริเวณอาคารโดม
A030 วิทยาศาสตร์ 20 20 นางนภาพร พรมราช ห้อง 521
A031 กิจสร้างสรรค์ ม.2 20 19 ครูสมคิด บุญสิงห์ ห้อง 322
A032 ชุมนุมคณิตศาสตร์พาเพลิน 30 26 ครูสุนิศา บุญยโกวิทย์ อาคาร1
A034 วิทยาศาสตร์ 20 19 ครูวรรณี วรรณา 522
A035 ชุมนุมหลักภาษาและการใช้ภาษา 36 36 ครูสมปอง บัวกองท้าว 13SMEP
A086 ชุมนุมเทคโนฯ1 15 15 ครูวรรณนิภา บุญเรือน ห้อง326
A087 ชุมนุมเทคโนฯ1 15 15 ครูนาจรี รามศิริ ห้อง326
A097 ชุมนุม Reading 30 31 นางฉวีวรรณ อินทะกนก ตึก2
A098 ชุมนุมสังคม ม.ต้น 20 19 ครูลักขณา แก้วเพิ่ม 432
A099 ศิลปะ 20 20 ครูยุพารัตน์ ศรีบุญ ลานหน้าตึก4
A202 คีตะมวยไทย 0 0 นศฝ.ศรีสุดา เชื้อกลางใหญ่ ห้องพละศึกษา
A999 ชุมนุมงานประดิษฐ์ 30 16 ครูสกุล วันเย็น หน้าห้องวิชาการ
A999 ชุมนุมช่างประจำบ้าน 30 0 ครูเอกชัย รูปขาว ห้องอุตสาหกรรม
A999 Logic a puzzles in English 30 18 Mr.Gavin Craig Ellis 221
B001 ชุุมนุมปิงปอง 0 0 ครูเอกชัย รูปขาว หอประชุมดอกแก้ว
B007 Reading Story 30 1 Mr.Donald Malagamba 221
B008 Science Club 20 0 Mr.James Thomas Vasquez 221
P994 Speech Choir 30 0 Mr.Kenneth
T201 คีตะมวยไทย 32 32 นศฝ.ศรีสุดา เชื้อกลางใหญ่ โดม
ฺ005 Speaking Games 30 0 Ms.Melissa Elaine Evans 221
ฺB00 ชุมนุมปิงปอง 30 24 ครูเอกชัย รูปขาว หอประชุมดอกแก้ว
ฺB55 ชุมนุมสังคมศึกษา 30 16 ครูน้ำค้าง พรมมาก 441
กลับหน้าหลัก