รายชื่อกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 1/2561

รหัส ชื่อวิชาชุมนุม รับ สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
รายชื่อ
A001 O-net ม.6 200 70 ครูสมบูรณ์ สิงหรา 0
A002 O-net ม.3 200 41 ครูอรุณรัตน์ ต้นสาลี 0
A005 สนุกกับภาษา ม.4-6 20 14 เดือนแรม เปลี่ยนศรี ห้อง 116
A006 เตรียมความพร้อม O-NET ม.3 ม.4-6 20 0 ครูยุพาภรณ์ รุ่งจำรัส ห้อง 117
A008 เสริมทักษะอ่านเขียนภาษาไทย ม.1-6 20 20 ครูอารีย์ พิมพ์รัตน์ ห้อง 114
A010 คณิตศาสตร์ ม.1-3 20 8 ครูทองเรี้ยน น้อยศรี ห้อง 123 (คณิต)
A011 แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์นานาชาติ ม.1-3 20 15 ครูสนธยา เทียนธูป ห้อง 122 (คณิต)
A013 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6 20 0 ครูชลดา เมืองเยาะ 124 (คณิต)
A015 ผู้นำค่ายคณิตศาสตร์ ม.4-6 20 20 ครูณัฐณิชา ทรัพย์มาก ห้อง 128 (คณิต)
A016 ผู้นำค่ายคณิตศาสตร์ ม.4-6 20 12 ครูกษิดิศ ภาวะโสภณ ห้อง 128 (คณิต)
A017 คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.1-3 20 17 ครูแก้วตา วังคีรี ห้อง 123 (คณิต)
A018 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-6 20 20 ครูพรพนา แก้วกาหลง ห้องวิทยาศาสตร์ 201
A020 แนะแนว ม.1-6 20 20 ครูศิราณี ป้อมปราการ ห้องแนะแนว
A022 เย็บปักถักร้อย ม.1-6 20 15 ครูอรปภา พึ่งบัว ห้องชีววิทยา
A023 เคมีในชีวิตประจำวัน ม.4-6 20 7 ครูอาทิตยา จันที ห้องเคมี
A025 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-6 20 6 ดร.ณัฐธยาน์ มั่นหมาย ห้องวิทยาศาสตร์ 201
A026 รอบรู้สมุนไพรไทย ม.1-6 20 20 ครูภัคสกร ก้อนคำ ลานหน้าตึกวิทยาศาสตร์
A027 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ม.4-6 20 2 สุพิชัย คำทุย ห้องฟิสิกส์
A031 สังคม ม.ปลาย ม.4-6 20 7 ครูนุชนภางค์ คำมี ห้องเรียนกลุ่มสาระฯสังคม
A032 ติว O-NET ม6 ม.1-6 20 0 ครูชุลีพร บุญเพ็ง ห้องเรียนกลุ่มสาระฯสังคม
A033 ประดิดประดอย ม.4-6 20 20 ครูอัมพร เกิดแสง ห้องเรียนกลุ่มสาระฯสังคม
A034 แนะแนว ม.1-6 20 6 ครูดวงดี ชายเรียน ห้องแนะแนว
A036 ประวัติศาสตร์ ม.1-6 20 19 ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง ห้อง 434
A038 กีฬาพาสนุก ม.1-6 20 20 ครูเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์ ห้องพลศึกษา
A039 น.ศ.ท. ม.4-6 30 14 ครูมานพ ศรีหา ห้องกองพัน (อาคารอุตสาหกรรม)
A040 ตะกร้อ ม.1-6 20 21 ครูปราโมทย์ เปลี่ยนศรี สนามตะกร้อ
A041 Tobenumber1 ม.1-6 20 19 ครูกฤติยาภรณ์ พันธ์อาทิตย์ ห้องอุตสาหกรรม
A042 ศิลปะ ม.1-6 20 20 ครูอัมพันธ์ สารเดช ห้องศิลปะ (อาคารอุตสาหกรรม)
A043 น.ศ.ท. ปี 1 ม.4 50 0 ว่าที่ ร.อ.วีระพงษ์ ยาวะระ ห้องกองพัน (อาคารอุตสาหกรรม)
A044 น.ศ.ท. ปี 2 ม.5 50 10 ว่าที่ ร.อ.วีระพงษ์ ยาวะระ ห้องกองพัน (อาคารอุตสาหกรรม)
A045 น.ศ.ท. ปี 3 ม.6 50 15 ว่าที่ ร.อ.วีระพงษ์ ยาวะระ ห้องกองพัน (อาคารอุตสาหกรรม)
A046 นาฏศิลป์เพื่อการแสดง ม.1-6 20 19 ครูณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์ ห้องนาฏศิลป์
A047 เกษตร ม.1-6 20 20 ครูวสันต์ ทองกลีบ ห้องเกษตร
A048 คหกรรม ม.1-6 20 17 ครูเพียงเพ็ญ คนธาร์ ห้องคหกรรม
A050 สปา สบาย ม.4-6 20 20 ครูพิชามญชุ์ จันทศร ห้องคอมฯ 1
A051 Digital Art ม.1-6 20 12 ครูศิริพร จุลฬา ห้อง Digital Art
A052 ห้องสมุด ม.4-6 20 0 ครุสุทิน ศรีมูล ห้อง 421
A053 โปรแกรมมิ่ง ม.1-6 20 20 ครูพิกุล ขวัญสูตร ห้องคอมฯ 4
A054 STEM ม.1-6 20 21 ครูเบญจมาศ ทองนุ่ม ห้อง ECC
A055 Tobenumber1 ม.1-6 20 4 ครูมุกดา จีรัตน์ ห้องอุตสาหกรรม
A056 ห้องสมุด ม.1-6 20 20 ครูวุฒิพงษ์ ศรีมูล ห้องสมุด
A057 สนทนาภาษาฝรั่งเศส ม.1-6 20 9 ครูศิรินาฏ ศีลจันทร์ ห้องเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
A058 Tobenumber1 ม.1-6 20 0 ครูนพมาศ นาดี ห้องอุตสาหกรรม
A059 Cross words ม.1-6 20 19 ครูดุษฎี ทองกลีบ ห้องเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
A060 ภาษาอังกฤษ ม.1-3 20 20 ครูประพันธ์ สีทอนสุด ห้องเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
A061 Languages ม.4-6 20 0 ครูทัศนีย์ ทองศรี ลานต้นหูกวาง
A062 ภาษาอังกฤษ ม.1-6 20 2 ครูกรรณิการ์ ศรีจันดา ห้องเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
A065 เกมภาษาอังกฤษ ม.1-6 20 11 ครูวราลี มาจาก ห้องเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
A066 Story telling ม.1-6 20 6 ครูเทวีพร พรมผล ห้องเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
A067 ภาษาจีน ม.1-6 20 20 ครูพรรษพร วรเตชะ ลานต้นหูกวาง
กลับหน้า Login