รายชื่อกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2/2561

รหัส ชื่อวิชาชุมนุม รับ สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
รายชื่อ
A043 น.ศ.ท. ปี 1 (ม.4) 50 2 ว่าที่ ร.อ.วีระพงษ์ ยาวะระ ห้องกองพัน (อาคารอุตสาหกรรม)
A044 น.ศ.ท. ปี 2 (ม.5) 50 15 ว่าที่ ร.อ.วีระพงษ์ ยาวะระ ห้องกองพัน (อาคารอุตสาหกรรม)
A045 น.ศ.ท. ปี 3 (ม.6) 50 15 ว่าที่ ร.อ.วีระพงษ์ ยาวะระ ห้องกองพัน (อาคารอุตสาหกรรม)
B001 เกษตร (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 20 ครูวสันต์ ทองกลีบ  
B002 Crossword (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 20 ครูดุษฎี ทองกลีบ  
B003 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและการพยาบาล (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 18 ครูกฤติยาภรณ์ พันธ์อาทิตย์
B003 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและการพยาบาล (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 8 ครูอาทิตยา จันที  
B005 ดี เก่ง กล้า (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 4 ครูภัคสกร ก้อนคำ
B006 ภาษาอังกฤษ (รับ ม.ต้น) 20 20 ครูประพันธ์ สีทอนสุด  
B007 ออมทรัพย์ (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 0 ครูศิราณี ป้อมปราการ
B007 ออมทรัพย์ (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 15 ครูดวงดี ชายเรียน  
B009 ศิลปะ (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 20 ครูอัมพันธ์ สารเดช
B010 Science Show (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 20 ครูพรพนา แก้วกาหลง
B011 ฟุตซอล (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 20 ครูเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์
B012 คหกรรม (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 18 ครูเพียงเพ็ญ คนธาร์  
B013 ผู้นำค่ายคณิตศาสตร์ (รับ ม.ปลาย) 20 20 ครูณัฐณิชา ทรัพย์มาก
B013 ผู้นำค่ายคณิตศาสตร์ (รับ ม.ปลาย) 20 2 ครูกษิดิศ ภาวะโสภณ
B015 การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์นานาชาติ (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 15 ครูสนธยา เทียนธูป   ห้อง 122 (คณิต)
B016 ยุวบรรณารักษ์ (รับ ม.ปลาย) 20 9 ครูวุฒิพงษ์ ศรีมูล
B017 คณิตศาสตร์ (รับ ม.ต้น) 20 2 ครูทองเรี้ยน น้อยศรี  
B017 คณิตศาสตร์ (รับ ม.ต้น) 20 11 ครูแก้วตา วังคีรี
B019 คำคม (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 13 ครูอารีวรรณ  ศรียา  
B020 STEM Education Robot (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 21 ครูเบญจมาศ ทองนุ่ม  
B021 พระพุทธศาสนา (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 20 ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง  
B022 กฎหมายน่ารู้ (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 5 ครูเบญญาภา เหลี่ยมแฉ่ง
B023 Digital art (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 20 ครูศิริพร จุลฬา
B024 สนทนาภาษาฝรั่งเศส (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 10 ครูศิรินาฏ ศีลจันทร์
B025 ภาษาอังกฤษ (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 0 ครูกรรณิการ์ ศรีจันดา  
B026 โครงงานคณิตศาสตร์ (รับ ม.ปลาย) 20 0 ครูชลดา เมืองเยาะ  
B027 งานถักโครเชต์ (รับ ม.1,2,4,5 เฉพาะผู้หญิง) 20 0 ครุสุทิน ศรีมูล  
B028 เย็บปักถักร้อย (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 14 ครูอรปภา พึ่งบัว
B029 ชวี่ เว้ย ฮั่น ยวี่ (chinese for fun) (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 2 ครูทัศนีย์ ทองศรี  
B030 ภาษาพาเพลิน (รับ ม.ปลาย) 20 17 ครูเดือนแรม เปลี่ยนศรี
B031 ตะกร้อ (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 20 ครูปราโมทย์ เปลี่ยนศรี
B032 โปรแกรมมิ่ง (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 20 ครูพิกุล ขวัญสูตร  
B033 To be number 1 (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 20 ครูธนาวดี อินทะนอย    
B033 To be number 1 (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 21 ครูนพมาศ นาดี
B033 To be number 1 (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 1 ครูมุกดา จีรัตน์    
B034 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ (รับ ม.ปลาย(หญิง)) 20 1 ครูอัมพร เกิดแสง  
B035 นาฏศิลป์ (รับ ม.ต้น-ปลาย(กลุ่มเดิม)) 20 3 ครูณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์   ห้องนาฏศิลป์
B036 สปาสบายสไตล์บึงสามพัน (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 8 ครูชุลีพร บุญเพ็ง
B036 สปาสบายสไตล์บึงสามพัน (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 17 ครูพิชามญชุ์ จันทศร  
B037 Youtube หรรษา (รับ ม.ต้น) 20 15 ครูเทวีพร พรมผล
B037 Youtube หรรษา (รับ ม.ต้น) 20 0 ครูวราลี มาจาก
B038 สังคม (รับ ม.ปลาย) 20 0 ครูนุชนภางค์ คำมี
B039 หมอภาษา (รับ ม.ต้น) 20 20 ครูอารีย์ พิมพ์รัตน์
B040 สนุกกับเกมส์ (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 0 ครุสุทิน ศรีมูล  
B041 AI ปัญญาประดิษฐ์ (รับ ม.ต้น-ปลาย) 20 0 ครูสุพิชัย   คำทุย  
B042 นักแนะแนวน้อย (รับ ม.ปลาย(ม.4-ม.5)) 20 0 ครูนภาวดี สิงห์จีน
กลับหน้า Login