ครูประจำชุมนุม : ครูพรรษพร วรเตชะ

ชื่อชุมนุม : A067 : ภาษาจีน
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11485
นายบุญฤทธิ์ ถาวร
ม.5/3
1
2
11908
นายพีระวิชญ์ แสงแก้ว
ม.4/4
4
3
11928
นางสาวปิยะฉัตร ธรรมวงษ์ศรี
ม.4/4
6
4
13050
เด็กหญิงปัณณพร จันกุดรัง
ม.1/5
13
5
13051
เด็กหญิงปิยธิดา กุมภี
ม.1/5
14
6
13053
เด็กหญิงพัชรา พุ่มพวง
ม.1/5
16
7
13054
เด็กหญิงพิกุลแก้ว ชิวปรีชา
ม.1/5
17
8
13063
เด็กหญิงสมฤทัย เขียนแป๊ะ
ม.1/5
26
9
13128
นายพิชิตชัย สิงห์สุข
ม.4/4
17
10
13132
นางสาวจันทร์จิรา เจียงกุล
ม.4/4
21
11
13134
นางสาวฉัตรชวานี สอดศรีจันทร์
ม.4/4
23
12
13135
นางสาวนภสร ทองสุข
ม.4/4
24
13
13136
นางสาวนิษาชล แอ๊ดสกุล
ม.4/4
25
14
13137
นางสาวปรัชญา สายสุวรรณ์
ม.4/4
26
15
13138
นางสาวพัชรินทร์ พนพา
ม.4/4
27
16
13139
นางสาวพิมผกา ชัยชมภู
ม.4/4
28
17
13140
นางสาวเพ็ญนภา เมืองแพน
ม.4/4
29
18
13142
นางสาววิลาวรรณ ภู่กำจัด
ม.4/4
31
19
13143
นางสาวศศิธร สุนทะวงค์
ม.4/4
32
20
13144
นางสาวศุภชัญญา คำไร
ม.4/4
33
Export To Excel กลับหน้าหลัก