ครูประจำชุมนุม : ครูวราลี มาจาก

ชื่อชุมนุม : A065 : เกมภาษาอังกฤษ
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11545
นางสาวธิดารัตน์ ปานเกตุ
ม.5/4
5
2
12810
นายวิทยา แพงวงษ์
ม.5/4
21
3
12928
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุรีรัตน์
ม.1/1
21
4
13042
เด็กชายปริพัฒน์ แก่นพุชา
ม.1/5
5
5
13044
เด็กชายอานนท์ อุตทาสา
ม.1/5
7
6
13047
เด็กหญิงเจริญ สีกุด
ม.1/5
10
7
13049
เด็กหญิงเบญญาพร วันสา
ม.1/5
12
8
13052
เด็กหญิงพัชรพร เกิดมี
ม.1/5
15
9
13066
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศิริอ่อน
ม.1/5
29
10
13068
เด็กหญิงโสพิศนภา พ่วงยาม
ม.1/5
31
11
13070
เด็กหญิงอภิญญา อินทร์นิ่ม
ม.1/5
33
Export To Excel กลับหน้าหลัก