ครูประจำชุมนุม : ครูประพันธ์ สีทอนสุด

ชื่อชุมนุม : A060 : ภาษาอังกฤษ
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12609
เด็กหญิงช่อผกา นามบุรี
ม.2/1
14
2
12613
เด็กหญิงณัฐธิดา สุขวานิช
ม.2/1
18
3
12614
เด็กหญิงธนัชชา ชมภูวิเศษ
ม.2/1
19
4
12621
เด็กหญิงสิริภัทร อยู่บำรุง
ม.2/1
26
5
12622
เด็กหญิงสุจิรา สมบัติเกิด
ม.2/1
27
6
12625
เด็กหญิงอามิตตา ดวงคำรักษ์
ม.2/1
30
7
12648
เด็กหญิงปณิดา สุขโต
ม.2/2
21
8
12730
เด็กชายไกรวิชญ์ ใจยง
ม.2/5
1
9
12732
เด็กชายณภัทร โยธคล
ม.2/5
3
10
12736
เด็กชายพงศธร แสนอินทร์
ม.2/5
7
11
12739
เด็กชายสุภชัย ก่วยคำ
ม.2/5
10
12
12742
เด็กหญิงจันทร์ชนก มะเมียทอง
ม.2/5
13
13
12744
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิริเวช
ม.2/5
15
14
12745
เด็กหญิงชนัตรนันท์ แสงจันทร์
ม.2/5
16
15
12746
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีมาก
ม.2/5
17
16
12747
เด็กหญิงณัฐธยาน์ แสนธิสา
ม.2/5
18
17
12749
เด็กหญิงนลิน ผุยผง
ม.2/5
20
18
12751
เด็กหญิงปัญจรัตน์ สวนสระ
ม.2/5
22
19
12752
เด็กหญิงเปรมวดี แบวงษ์
ม.2/5
23
20
12753
เด็กหญิงพรปวีณ์ หุ่นดี
ม.2/5
24
Export To Excel กลับหน้าหลัก