ครูประจำชุมนุม : ครูดุษฎี ทองกลีบ

ชื่อชุมนุม : A059 : Cross words
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11494
นางสาวกัญญารัตน์ วิหารธรรม
ม.5/3
4
2
11505
นางสาวปฐมพร จากโคกสูง
ม.5/3
5
3
11508
นางสาวพิชชาพร ม่วงคุ้ม
ม.5/3
6
4
11509
นางสาวพิมพ์ธีรา ศิลปชัย
ม.5/3
7
5
11513
นางสาวรัตติยากร ทำนา
ม.5/3
8
6
12021
นายจักรี บางสาย
ม.4/5
15
7
12027
นายนนทวัฒน์ มะเริงสิทธิ์
ม.4/5
17
8
12603
เด็กหญิงกฤตยา รอดไม้
ม.2/1
8
9
12605
เด็กหญิงจิรนันท์ ล้อมแพน
ม.2/1
10
10
12608
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สมนึก
ม.2/1
13
11
12612
เด็กหญิงณัฐธิดา พุทธกรณ์
ม.2/1
17
12
12615
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ไชยยอดน้อย
ม.2/1
20
13
12618
เด็กหญิงศิริรักษ์ จันลา
ม.2/1
23
14
12623
เด็กหญิงเหมรัตน์ ฉิมอำภา
ม.2/1
28
15
12626
เด็กหญิงอาริสา ยอดสอน
ม.2/1
31
16
12797
นายณัฐพล พันจันดี
ม.5/3
26
17
12926
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศิริเมือง
ม.1/1
19
18
13055
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ อินทร์ลอย
ม.1/5
18
19
13145
นายณัฐภูมิ คำมี
ม.4/5
21
Export To Excel กลับหน้าหลัก