ครูประจำชุมนุม : ครูวุฒิพงษ์ ศรีมูล

ชื่อชุมนุม : A056 : ห้องสมุด
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11496
นางสาวจันทร์ธิราภร ถุนนอก
ม.5/4
1
2
11915
นางสาวกชกร สินธุมาลา
ม.4/6
2
3
11937
นางสาวสิรภัทร สุภาพันธ์
ม.4/6
3
4
11947
นายนนทชัย นามโส
ม.4/6
4
5
12000
นางสาวกัญญารัตน์ สุ่มประเสริฐ
ม.4/4
10
6
12001
นางสาวขวัญพิชชา ผ่องชุ่ม
ม.4/6
7
7
12002
นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิกมลรัตน์
ม.4/6
8
8
12003
นางสาวชลัญญา ช่วยบุตรดา
ม.4/4
11
9
12005
นางสาววรินทร์ทิพย์ ทองเหลา
ม.4/6
9
10
12013
นางสาวศรัญญา สุภศร
ม.4/6
10
11
12664
เด็กชายธนพนธ์ มะธุรส
ม.2/3
3
12
12665
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วนาวี
ม.2/3
4
13
12677
เด็กชายวัชรพงษ์ ลาสอน
ม.2/3
15
14
12680
เด็กชายอดิศักดิ์ ชมวะนา
ม.2/3
17
15
12816
นางสาวตะวันวาส หิตเทศ
ม.5/4
26
16
13058
เด็กหญิงภัทรลภา เสนสกุล
ม.1/5
21
17
13064
เด็กหญิงสิริมนต์ สารวรรณ
ม.1/5
27
18
13065
เด็กหญิงสุธินันท์ พินิจการ
ม.1/5
28
19
13071
เด็กหญิงอริสรา จำนงการ
ม.1/5
34
20
13072
เด็กหญิงอารียา ละดาดก
ม.1/5
35
Export To Excel กลับหน้าหลัก