ครูประจำชุมนุม : ครูเบญจมาศ ทองนุ่ม

ชื่อชุมนุม : A054 : STEM
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12604
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ศรีพัฒน์
ม.2/1
9
2
12610
เด็กหญิงชาลิสา ม่วงเลี่ยม
ม.2/1
15
3
12611
เด็กหญิงณัฐชนันท์ สิทธิ
ม.2/1
16
4
12663
เด็กชายทนงศักดิ์ สิริสัณห์
ม.2/3
2
5
12668
เด็กชายศุภกิจ แก้วภาพ
ม.2/3
7
6
12683
เด็กหญิงกัญญาพัชร สติธรรมค้ำจุน
ม.2/3
20
7
12692
เด็กหญิงพลอยชมพู กาญจนฐิติภา
ม.2/3
27
8
12693
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิงห์โตทอง
ม.2/3
28
9
12713
เด็กชายอภิสิทธิ์ โพธิ์อยู่
ม.2/4
13
10
12715
เด็กหญิงณัฎฐธิดา พ่วงยาม
ม.2/4
15
11
12718
เด็กหญิงนริษา หมื่นสี
ม.2/4
18
12
12741
เด็กหญิงอภิชญา ธูปบูชา
ม.2/5
12
13
12750
เด็กหญิงปราชญา มีทรัพย์
ม.2/5
21
14
12754
เด็กหญิงมิราตรี ซากกระโทก
ม.2/5
25
15
12758
เด็กหญิงวรัญญา มามั่งคั่ง
ม.2/5
29
16
12760
เด็กหญิงศิริสุข คำแก้ว
ม.2/5
31
17
12761
เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญสระ
ม.2/5
32
18
12763
เด็กหญิงสุชาวดี ปานเกตุ
ม.2/5
34
19
13041
เด็กชายธนโชติ บัวคง
ม.1/5
4
20
13048
เด็กหญิงณิชานันท์ บริรักษ์
ม.1/5
11
21
13069
เด็กหญิงอธิชา ธูปบูชา
ม.1/5
32
Export To Excel กลับหน้าหลัก