ครูประจำชุมนุม : ครูพิกุล ขวัญสูตร

ชื่อชุมนุม : A053 : โปรแกรมมิ่ง
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12606
เด็กหญิงจิรวรรณ อาจคงหาญ
ม.2/1
11
2
12607
เด็กหญิงจุไรรัตน์ สุขุมนัย
ม.2/1
12
3
12616
เด็กหญิงรัญชิดา แสนสันเทียะ
ม.2/1
21
4
12617
เด็กหญิงวิลาสินี กองสงคราม
ม.2/1
22
5
12619
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สนเผือก
ม.2/1
24
6
12624
เด็กหญิงอนัญพร เพ็ชรพนมพันธุ์
ม.2/1
29
7
12703
เด็กชายธนภัทร บุญศรี
ม.2/4
5
8
12706
เด็กชายภัสรนนท์ ใจยง
ม.2/4
8
9
12714
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ขุนราช
ม.2/4
14
10
12716
เด็กหญิงธีมาพร เพ็ชร์มณี
ม.2/4
16
11
12719
เด็กหญิงนุสรา แจ้งใจ
ม.2/4
19
12
12721
เด็กหญิงพีรนันท์ สิงห์ลอ
ม.2/4
21
13
12731
เด็กชายจารุเดช อินบัวทอง
ม.2/5
2
14
12733
เด็กชายธนกฤต พานิช
ม.2/5
4
15
12734
เด็กชายนิรชา ศรีสวาท
ม.2/5
5
16
12735
เด็กชายพรประเสริฐ กอนมน
ม.2/5
6
17
12737
เด็กชายพีรวิทย์ ปลื้มสูตร
ม.2/5
8
18
12738
เด็กชายภัทรกร บุญเรือง
ม.2/5
9
19
12740
เด็กชายหิรัญ ปัจจัยโค
ม.2/5
11
20
12943
เด็กชายกาจพล แขนโคกกรวด
ม.1/2
2
Export To Excel กลับหน้าหลัก