ครูประจำชุมนุม : ครูศิริพร จุลฬา

ชื่อชุมนุม : A051 : Digital Art
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11484
นายธีรภัทร โทอ่อน
ม.5/1
3
2
11497
นางสาวจุไรรัตน์ บุญศรี
ม.5/1
7
3
11587
นางสาวนิตยา วิกสูงเนิน
ม.5/2
9
4
11601
นายนพดล ทับแก้ว
ม.5/1
14
5
12765
นายชนะวงค์ เบน
ม.5/1
28
6
12767
นายนำชัย ปิ่นสกุล
ม.5/1
30
7
12774
นางสาวสุนิษา อนุภาพ
ม.5/1
37
8
12908
เด็กชายกษิดิ์เดช จันทร์ภูเขียว
ม.1/1
1
9
12919
เด็กชายอนุรักษ์ อินลับ
ม.1/1
12
10
12978
เด็กชายธนภัทร โทนทอง
ม.1/3
4
11
12981
เด็กชายปราโมทย์ ยานาบัว
ม.1/3
7
12
12989
เด็กชายสุริยะ ลิมี
ม.1/3
15
Export To Excel กลับหน้าหลัก