ครูประจำชุมนุม : ครูพิชามญชุ์ จันทศร

ชื่อชุมนุม : A050 : สปา สบาย
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11570
นายภาณุพงษ์ บุญญาลัย
ม.5/5
3
2
11637
นายชวนากร แสนภูวา
ม.5/6
5
3
11851
นายสุทธิพงษ์ พระยืนยงค์
ม.5/5
6
4
12783
นางสาวกัณฑิลา เขียวเขิน
ม.5/2
22
5
12784
นางสาวจิรัสยา จีนมหันต์
ม.5/2
23
6
12785
นางสาวจีรภัทร์ ฉิมมา
ม.5/2
24
7
12787
นางสาวชฎาภรณ์ วรชินา
ม.5/2
26
8
12788
นางสาวธัญลักษณ์ แจ่มจันทร์
ม.5/2
27
9
12792
นางสาวสภัทร์พร โครตหมอ
ม.5/2
31
10
12827
นายณัฐพันธ์ พวกไทยสงค์
ม.5/5
9
11
12833
นางสาวชุติกาญจน์ ธรรมวงษ์ศรี
ม.5/5
14
12
12835
นางสาวธานิตา อ่อนมานะ
ม.5/5
16
13
12836
นางสาวนัฐธยาน์ คำแก้ว
ม.5/5
17
14
12837
นางสาวปัทมา ทานะมัย
ม.5/5
18
15
12840
นางสาวพรวลัย สุขแจ่ม
ม.5/5
21
16
12846
นางสาวสวรรยา กำเนิดสินธุ์
ม.5/5
27
17
12847
นางสาวสุดารัตน์ คงกระพันธ์
ม.5/5
28
18
12849
นางสาวเสาวลักษณ์ คชแสง
ม.5/5
30
19
12857
นายวศิน ทองคำพิน
ม.5/6
12
20
13166
นางสาวรัตนา อุ่นฟอง
ม.4/6
29
Export To Excel กลับหน้าหลัก