ครูประจำชุมนุม : ครูเพียงเพ็ญ คนธาร์

ชื่อชุมนุม : A048 : คหกรรม
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11479
นายเจษฎา สะอาดพุ่ม
ม.5/2
1
2
11531
นายวิทวัส แป้นแก้ว
ม.5/2
6
3
11662
นางสาวเบญจรัตน์ บัวทอง
ม.5/2
13
4
11668
นางสาวเมธาพร ต้อนแก้ว
ม.5/4
15
5
11669
นางสาววราภรณ์ เมฆพระงาม
ม.5/6
6
6
11847
นางสาววิวรรธณี อ้นชัยยะ
ม.5/2
15
7
12697
เด็กชายกฤษณะ ยาคำ
ม.2/4
1
8
12699
เด็กชายชัยกุล ประสมพลอย
ม.2/4
2
9
12700
เด็กชายชัยชัช งามเลิศ
ม.2/4
3
10
12702
เด็กชายณัฐวุฒิ วงพา
ม.2/4
4
11
12704
เด็กชายธีรภัทร ยอดคำ
ม.2/4
6
12
12705
เด็กชายปุญญพัฒน์ มั่นต่าย
ม.2/4
7
13
12711
เด็กชายสมภพ จรพิจิตร
ม.2/4
11
14
12842
นางสาวรัตน์เกล้า ทองแท้
ม.5/5
23
15
12852
นายต้นบุญ ประสมพลอย
ม.5/6
9
16
12854
นายพงศกร ปิ่นทอง
ม.5/6
11
17
12993
เด็กหญิงชนัดดา สิทธิลือชัย
ม.1/3
19
Export To Excel กลับหน้าหลัก