ครูประจำชุมนุม : ครูวสันต์ ทองกลีบ

ชื่อชุมนุม : A047 : เกษตร
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11567
นายนิภัทร์ นนท์สิงห์
ม.5/6
2
2
11596
นางสาวอัญมณี สังสี
ม.5/5
5
3
11960
นางสาวชลธิชา บุญสระ
ม.4/6
5
4
12042
นางสาวตติยา พันธ์พิน
ม.4/4
13
5
12043
นางสาวน้ำฝน พงษ์ไผ่ขำ
ม.4/4
14
6
12048
นางสาววันวิสาข์ พันธ์วารี
ม.4/6
14
7
12049
นางสาวศศิวิมล คงขาว
ม.4/4
15
8
12052
นางสาวสุดารัตน์ ควรเรียน
ม.4/4
16
9
12055
นางสาวอาทิตยา สานเขียว
ม.4/6
1
10
12056
นางสาวไอริณ นิลออ
ม.4/6
15
11
12205
นางสาวอาภัสรา ม่วงสีเสียด
ม.4/6
16
12
12640
เด็กหญิงจิราภรณ์ น้อยคำมี
ม.2/2
13
13
12649
เด็กหญิงพนิดา บุตรดี
ม.2/2
22
14
12655
เด็กหญิงวชิราภรณ์ อิ่มลอย
ม.2/2
28
15
12657
เด็กหญิงสุอังคณา ธรรมกุลปรีดา
ม.2/2
30
16
12832
นางสาวขวัญดาว คำภาพันธ์
ม.5/5
13
17
12834
นางสาวดุลยดา เกยนอก
ม.5/5
15
18
12841
นางสาวพีรยา แพทย์ศรีทา
ม.5/5
22
19
12843
นางสาววรลักษณ์ หุ่นทองคำ
ม.5/5
24
20
12844
นางสาววิยะดา ทองแพง
ม.5/5
25
Export To Excel กลับหน้าหลัก