ครูประจำชุมนุม : ครูณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์

ชื่อชุมนุม : A046 : นาฏศิลป์เพื่อการแสดง
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11584
นางสาวณัฐณิชา จันทร์ประเสริฐ
ม.5/6
3
2
12821
นางสาวปิยธิดา สายสมบัติ
ม.5/4
30
3
12838
นายรัตนากร ชูสงค์
ม.5/5
19
4
12865
นางสาวนวรัตน์ โรจน์บูรณโภคิน
ม.5/6
18
5
12873
นางสาวสุภาพร เหว่าโต
ม.5/6
19
6
12875
นางสาวอภิรัญญา คำรอด
ม.5/6
21
7
12922
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ท้วมงาม
ม.1/1
15
8
12929
เด็กหญิงเบญญาภา กลิ่นโท
ม.1/1
22
9
12933
เด็กหญิงรัญชิดา ประหา
ม.1/1
26
10
12937
เด็กหญิงวาสิตา สีเขียว
ม.1/1
30
11
12997
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ มาบุรี
ม.1/3
23
12
13004
เด็กหญิงสุธาสินี ภวชลกร
ม.1/3
30
13
13017
เด็กชายวสันต์ ปานศิลา
ม.1/4
11
14
13026
เด็กหญิงจันทวรรณ พาอินทร์
ม.1/4
20
15
13028
เด็กหญิงณัฐกมล แป้นจันทร์
ม.1/4
22
16
13029
เด็กหญิงธัญรัตน์ พรมแดง
ม.1/4
23
17
13032
เด็กหญิงภรณ์นิกา นรายศ
ม.1/4
26
18
13035
เด็กหญิงศศิวิมล เย็นฉ่ำ
ม.1/4
29
19
13036
เด็กหญิงอนุศรา ศรีจันทร์
ม.1/4
30
Export To Excel กลับหน้าหลัก