ครูประจำชุมนุม : ว่าที่ ร.อ.วีระพงษ์ ยาวะระ

ชื่อชุมนุม : A045 : น.ศ.ท. ปี 3
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11109
นายณัฐกานต์ แสงแก้ว
ม.6/1
1
2
11119
นายสุเมธ ลาปะ
ม.6/3
2
3
11142
นางสาวสุกัญญา เหมวัฒน์
ม.6/3
9
4
11173
นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์โชติ
ม.6/1
14
5
11194
นายปณัยกร สุรวัศณิชา
ม.6/2
9
6
11195
นายปัณณธร สุรวัศณิชา
ม.6/1
22
7
11217
นางสาวนันทวัน ใจปัญญา
ม.6/5
5
8
11859
นางสาวจีรนันท์ แพงพุฒ
ม.6/2
16
9
12427
นายนำโชค ล่าบ้านหลวง
ม.6/1
25
10
12430
นายพีรพัฒน์ ชำนาญแก้ว
ม.6/1
28
11
12462
นางสาวรัตนา เย็นฉ่ำ
ม.6/2
33
12
12463
นางสาววราภรณ์ สังฆะรัตน์
ม.6/2
34
13
12471
นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี
ม.6/3
12
14
12479
นางสาวนวรัตน์ ราชวงษา
ม.6/3
18
15
12482
นางสาวปีณ์อันดา วิงวาท
ม.6/3
20
Export To Excel กลับหน้าหลัก