ครูประจำชุมนุม : ว่าที่ ร.อ.วีระพงษ์ ยาวะระ

ชื่อชุมนุม : A044 : น.ศ.ท. ปี 2
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11482
นายธนานันท์ ประจำการ
ม.5/1
2
2
11491
นายศิโรจน์ เฮงสิ
ม.5/2
3
3
11492
นายศุภลาภ รักษาสถิตร์
ม.5/1
5
4
11629
นางสาวสิรินทรา พุ่มพวง
ม.5/1
18
5
12768
นายพีรพัฒน์ เทพารส
ม.5/1
31
6
12770
นางสาวฑิตฐิตา ฟักทอง
ม.5/1
33
7
12778
นายจิรานุวัฒน์ เบี้ยสองดวง
ม.5/2
17
8
12779
นายธนาธรณ์ พิมเมือง
ม.5/2
18
9
12781
นายพัฒนพงษ์ เกี้ยวไธสง
ม.5/2
20
10
12831
นายสหชัย ซุย
ม.5/5
12
Export To Excel กลับหน้าหลัก