ครูประจำชุมนุม : ครูอัมพันธ์ สารเดช

ชื่อชุมนุม : A042 : ศิลปะ
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11569
นายพิสุทธิ์ ศิลา
ม.5/5
2
2
12808
นายรชต วงศ์ภักดี
ม.5/4
19
3
12809
นายรัชพล อำพันเสน
ม.5/4
20
4
12811
นายสันติภาพ วุฒิวงศ์
ม.5/4
22
5
12812
นายอดิศักดิ์ ก้านขุนทด
ม.5/4
23
6
12813
นางสาวขวัญชนก โกศล
ม.5/4
24
7
12853
นายปฐมพร เลือดทหาร
ม.5/6
10
8
12860
นางสาวเกษสุนีย์ น้อยเจริญ
ม.5/6
15
9
12862
นางสาวปณิตา ปกสันเทียะ
ม.5/6
16
10
12864
นางสาวมนธิชา ทองที
ม.5/6
17
11
12874
นางสาวสุวิชาดา สายแก้วราช
ม.5/6
20
12
12876
นางสาวอาทิตยา บุญพูล
ม.5/6
22
13
12917
เด็กชายรวิดนัย ด้วงโสน
ม.1/1
10
14
12921
เด็กหญิงกรรณิกา เทียมเพ็ง
ม.1/1
14
15
12924
เด็กหญิงฉัตรพร คงเจริญ
ม.1/1
17
16
12932
เด็กหญิงพีรดา พรมชัย
ม.1/1
25
17
12935
เด็กหญิงวรรณิสา เสือกระจ่าง
ม.1/1
28
18
12951
เด็กชายพีระยุทธ เพาะปลูก
ม.1/2
10
19
12963
เด็กหญิงโชติรัตน์ สินโสภา
ม.1/2
22
20
12967
เด็กหญิงพิชญา เรืองฤทธิ์
ม.1/2
26
Export To Excel กลับหน้าหลัก