ครูประจำชุมนุม : ครูกฤติยาภรณ์ พันธ์อาทิตย์

ชื่อชุมนุม : A041 : Tobenumber1
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11480
นายชนกานต์ แจ้งใจ
ม.5/2
2
2
11666
นางสาวพัชรินทร์ ดวงจินดา
ม.5/2
14
3
11671
นางสาวสุนันทา คำสิงห์
ม.5/4
16
4
12798
นายภาคภูมิ แก้วนวล
ม.5/3
27
5
12824
นางสาวอภิชญา ชมวะนา
ม.5/4
32
6
12966
เด็กหญิงปาริฉัตร วีเงิน
ม.1/2
25
7
12979
เด็กชายนัทธพงศ์ นาคน้อย
ม.1/3
5
8
12980
เด็กชายบุญฤทธิ์ ศาสตร์ประดิษฐ์
ม.1/3
6
9
12982
เด็กชายพงศธร อ่ำแจ่ม
ม.1/3
8
10
12995
เด็กหญิงทิพวรรณ เทียนศิริ
ม.1/3
21
11
12998
เด็กหญิงเปรมยุดา ด้วงบัว
ม.1/3
24
12
13003
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ล่วงลือ
ม.1/3
29
13
13005
เด็กหญิงหนึ่งนัดดา พานิชชา
ม.1/3
31
14
13018
เด็กชายวัชรพล บุญมา
ม.1/4
12
15
13039
เด็กชายณัฐนันท์ ใจทน
ม.1/5
2
16
13043
เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณภูมิ
ม.1/5
6
17
13045
เด็กหญิงกัญชพร จันทร์ดี
ม.1/5
8
18
13056
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มะโนลา
ม.1/5
19
19
13059
เด็กหญิงภาสินี วังสูงเนิน
ม.1/5
22
Export To Excel กลับหน้าหลัก