ครูประจำชุมนุม : ครูปราโมทย์ เปลี่ยนศรี

ชื่อชุมนุม : A040 : ตะกร้อ
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11561
นายณัฐภัทร แซวหยวก
ม.5/5
1
2
12592
เด็กชายคงกระพันธ์ เกตุมะยูร
ม.2/1
1
3
12596
เด็กชายบูรพา วิงวาท
ม.2/1
4
4
12597
เด็กชายปกรักษ์ นุ้ยเย็น
ม.2/1
5
5
12627
เด็กชายกฤตานนท์ บรรพต
ม.2/2
1
6
12630
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมธิดา
ม.2/2
4
7
12877
นายนววิช ปั้นศรีทอง
ม.4/6
18
8
12912
เด็กชายนันธพงศ์ เบ็ดสันเทียะ
ม.1/1
5
9
12916
เด็กชายรพีภัทร สนเผือก
ม.1/1
9
10
12944
เด็กชายฉัตรเฉลิม สังข์แดง
ม.1/2
3
11
12945
เด็กชายณัฐพนธ์ พุ่มม่วง
ม.1/2
4
12
12954
เด็กชายศรัณย์ สิงโท
ม.1/2
13
13
12955
เด็กชายศิขริน ศรีทน
ม.1/2
14
14
12958
เด็กชายอภิสิทธิ์ ก้อนจันทร์เทศ
ม.1/2
17
15
12959
เด็กชายอุกฤษฏิ์ สิงโท
ม.1/2
18
16
12962
เด็กหญิงจีรนันท์ สิงห์คำ
ม.1/2
21
17
12971
เด็กหญิงศวรรยา อิ่นแก้วน่าน
ม.1/2
30
18
13007
เด็กชายขุมทรัพย์ ศิริชื่นวิจิตร
ม.1/4
1
19
13010
เด็กชายธนากร สอนเอี่ยม
ม.1/4
4
20
13020
เด็กชายศักรินทร์ ทรัพย์สุวรรณ์
ม.1/4
14
21
13021
เด็กชายศุภกานต์ ทองเชื้อ
ม.1/4
15
Export To Excel กลับหน้าหลัก