ครูประจำชุมนุม : ครูมานพ ศรีหา

ชื่อชุมนุม : A039 : น.ศ.ท.
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11130
นางสาวธมลวรรณ พวงสี
ม.6/3
4
2
11486
นายประกฤษฎิ์ธัต จิรเดชโยธิน
ม.5/3
2
3
11488
นายพชร พิมพ์หนู
ม.5/1
4
4
11489
นายมงคลสวัสดิ์ จิรเดชโยธิน
ม.5/3
3
5
11507
นางสาวพัชรินทร์ ตันโตพฤกษ์
ม.5/4
2
6
11526
นายปรมี เย็นระยับ
ม.5/4
3
7
11527
นายพลวรรธ เปลี่ยนศรี
ม.5/4
4
8
11540
นางสาวชลธิชา เชื้อนุ่น
ม.5/3
13
9
11551
นางสาววันทนีย์ ทัศนัย
ม.5/3
17
10
11568
นายนิรุช ศรีสวาท
ม.5/2
8
11
11571
นายวรชน บุญยง
ม.5/5
4
12
12480
นางสาวน้ำฝน เอี่ยมชม
ม.6/3
19
13
12829
นายวันชัย บานเย็นประสบสุข
ม.5/5
10
14
12830
นายวีรภัทร ทองคำ
ม.5/5
11
Export To Excel กลับหน้าหลัก