ครูประจำชุมนุม : ครูเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์

ชื่อชุมนุม : A038 : กีฬาพาสนุก
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11593
นางสาววิภาดา แก้วอุทร
ม.5/4
8
2
11656
นางสาวจันทร์จิรา มะโนราช
ม.5/4
11
3
11663
นางสาวปัญจวพร อังคะศิริวานนท์
ม.5/4
13
4
12220
นายพงศธร ศรีจันทร์
ม.5/5
7
5
12638
เด็กหญิงเกสรา ชนะรัมย์
ม.2/2
11
6
12641
เด็กหญิงฐิติญา ศรีวิลาด
ม.2/2
14
7
12643
เด็กหญิงณัชกานต์ กลิ่นสี
ม.2/2
16
8
12644
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ต้นทอง
ม.2/2
17
9
12650
เด็กหญิงพรรณปพร อาสว่าง
ม.2/2
23
10
12652
เด็กหญิงมณฑา เถาสันเทียะ
ม.2/2
25
11
12659
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์เทียน
ม.2/2
31
12
12661
เด็กหญิงอุมาภรณ์ พูลทอง
ม.2/2
33
13
12667
เด็กชายนิพนธ์ ฉิมมา
ม.2/3
6
14
12672
เด็กหญิงภาคภูมิ สายทอง
ม.2/3
10
15
12675
เด็กชายวรานนท์ น้อยพยา
ม.2/3
13
16
12676
เด็กชายวัชรชัย น้อยแก้ว
ม.2/3
14
17
12681
เด็กชายอนุชล พลทำ
ม.2/3
18
18
12707
เด็กชายภาณุวัฒน์ โพธิสำโรง
ม.2/4
9
19
12710
เด็กชายศิรวิทย์ ธิระการ
ม.2/4
10
20
12820
นางสาวปนัดดา บัวศรี
ม.5/4
29
Export To Excel กลับหน้าหลัก