ครูประจำชุมนุม : ครูดวงดี ชายเรียน

ชื่อชุมนุม : A034 : แนะแนว
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12684
เด็กหญิงจิตรดา โพธิ์ชา
ม.2/3
21
2
12685
เด็กหญิงชนธิชา ศรีวิชัยฟัก
ม.2/3
22
3
12689
เด็กหญิงปรานรวี กวางทุม
ม.2/3
26
4
12695
เด็กหญิงศิโรรัตน์ เหลืองหิรัญ
ม.2/3
29
5
12960
เด็กหญิงกนลลัส ประสารพรรณ์
ม.1/2
19
6
13046
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงดี
ม.1/5
9
Export To Excel กลับหน้าหลัก