ครูประจำชุมนุม : ครูอัมพร เกิดแสง

ชื่อชุมนุม : A033 : ประดิดประดอย
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11884
นางสาวนภสร แท่นทอง
ม.4/4
1
2
11885
นางสาวนันทกาญจน์ สวัสดี
ม.4/4
2
3
11887
นางสาวเปรมณิฐา สุกมา
ม.4/4
3
4
11914
นายอนันต์ สายนวลเวช
ม.4/5
1
5
11927
นางสาวปาริชาติ ซาสอนตา
ม.4/4
5
6
11932
นางสาวภัคจิรา ฤกษนันทน์
ม.4/5
2
7
11957
นางสาวกิริยา กฤษวงษ์
ม.4/5
7
8
11968
นางสาวมาลีวัลย์ นวลศรี
ม.4/5
8
9
11978
นางสาวอาทิตยา กองยอด
ม.4/5
9
10
11986
นายนที ถึงใจ
ม.4/5
10
11
11990
นายพงศกร บัวมั่น
ม.4/4
8
12
11992
นายวสันต์ สัตย์ธรรม
ม.4/4
9
13
12007
นางสาวบุษบา ทุมศรี
ม.4/4
12
14
12015
นางสาวสกุลกานต์ เทียมเพ็ง
ม.4/5
13
15
12017
นางสาวอรจิรา เสรี
ม.4/5
14
16
12044
นางสาวปิยะธิดา แตงทอง
ม.4/5
18
17
12054
นางสาวอรพรรณ เดิดขุนทด
ม.4/5
19
18
13129
นายมนูญกิจ คุณอาสา
ม.4/4
18
19
13130
นายวรุฒ ขุนารักษ์
ม.4/4
19
20
13131
นายอนุพงศ์ สู่ประเทศ
ม.4/4
20
Export To Excel กลับหน้าหลัก