ครูประจำชุมนุม : ครูภัคสกร ก้อนคำ

ชื่อชุมนุม : A026 : รอบรู้สมุนไพรไทย
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11515
นางสาวสุทธิดา จันทะมา
ม.5/2
5
2
11941
นางสาวอรปรียา ฟักสกุล
ม.4/5
3
3
12006
นางสาวบัณฑิตา แตงกระโทก
ม.4/5
11
4
12012
นางสาวลออรัตน์ บริรักษ์
ม.4/5
12
5
12595
เด็กชายนิติภูมิ เปรมทรัพย์ทวี
ม.2/1
3
6
12601
เด็กชายสุรศักดิ์ ศรีสุพรรณ
ม.2/1
7
7
12712
เด็กชายสิริมงคล ผอบเงิน
ม.2/4
12
8
12794
นางสาวสุชาดา ศรสุรินทร์
ม.5/2
33
9
12805
นางสาววาสนา วุฒิวงษ์
ม.5/3
34
10
12886
เด็กชายคามิน แสงศรี
ม.2/4
31
11
12983
เด็กชายมาโนชญ์ ช่วยทัด
ม.1/3
9
12
12988
เด็กชายศุภสิทธิ์ สิทธิโชติ
ม.1/3
14
13
13023
เด็กชายอภิวิชญ์ กุลวงษ์
ม.1/4
17
14
13040
เด็กชายณัฐพล ศิริวัฒน์
ม.1/5
3
15
13150
นางสาวกัญญารัตน์ ยุติธรรม
ม.4/5
26
16
13151
นางสาวญาดา นิลสาคู
ม.4/5
27
17
13152
นางสาวดารณีนุช พุดนา
ม.4/5
28
18
13153
นางสาวภาวิณี ปราศจาก
ม.4/5
29
19
13154
นางสาวมนฐกาญจน์ รัตนมงคล
ม.4/5
30
20
13155
นางสาวสิริปภา วงษ์ชาดา
ม.4/5
31
Export To Excel กลับหน้าหลัก