ครูประจำชุมนุม : ดร.ณัฐธยาน์ มั่นหมาย

ชื่อชุมนุม : A025 : การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12909
เด็กชายกันตภณ พรมดวง
ม.1/1
2
2
12947
เด็กชายธาวิน ปัสพงษ์
ม.1/2
6
3
12948
เด็กชายบุญยกร หอมจันทร์
ม.1/2
7
4
12953
เด็กชายวัชระ พูลมา
ม.1/2
12
5
12956
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงเปี่ยม
ม.1/2
15
6
13006
เด็กหญิงอรวรรณ เชิดฉาย
ม.1/3
32
Export To Excel กลับหน้าหลัก