ครูประจำชุมนุม : ครูอาทิตยา จันที

ชื่อชุมนุม : A023 : เคมีในชีวิตประจำวัน
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11579
นางสาวโคมแก้ว ศรีอุดร
ม.5/3
19
2
11585
นางสาวณัฐริกา อินพักทัน
ม.5/3
20
3
11591
นางสาวมัลลิกา คล้ายสุบรรณ์
ม.5/4
7
4
11595
นางสาวอรีรัตน์ พันพฤกษ
ม.5/3
22
5
11597
นางสาวอุไรวรรณ สรรพคุณ
ม.5/3
23
6
11622
นางสาวชลดา บุญมีสุขยิ่ง
ม.5/3
24
7
12800
นางสาวปัณณพร เรืองขำ
ม.5/3
29
Export To Excel กลับหน้าหลัก