ครูประจำชุมนุม : ครูอรปภา พึ่งบัว

ชื่อชุมนุม : A022 : เย็บปักถักร้อย
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11522
นายธนกฤต จำบุญ
ม.5/3
10
2
11537
นางสาวจันทิมา สมัคศิริกิจ
ม.5/3
11
3
11538
นางสาวจิรภิญญา บุญจีน
ม.5/3
12
4
11543
นางสาวณัฐนรี บุญชู
ม.5/3
14
5
11544
นางสาวถาวรีย์ โพธิรัตน์
ม.5/3
15
6
11547
นางสาวปิติพร ปัทมะ
ม.5/2
7
7
11550
นางสาววริษฐา แก้วอาสา
ม.5/3
16
8
11557
นางสาวอารีรัตน์ โสภิณ
ม.5/3
18
9
11645
นายวันเฉลิม โคยามา
ม.5/2
12
10
11667
นางสาวเมทิณี คำรอด
ม.5/4
14
11
11852
นางสาวสุพัตรา น้อยแก้ว
ม.5/2
16
12
12206
นางสาวจีรพร สิมลา
ม.5/4
17
13
12793
นางสาวสายชล โอนอ่อน
ม.5/2
32
14
12803
นางสาวภาณุมาศ หาดซุยทราย
ม.5/3
32
15
12806
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุวรรณ
ม.5/3
35
Export To Excel กลับหน้าหลัก