ครูประจำชุมนุม : ครูศิราณี ป้อมปราการ

ชื่อชุมนุม : A020 : แนะแนว
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12637
เด็กหญิงกรรนิกา แสนพงษ์
ม.2/2
10
2
12666
เด็กชายธนิต วันทา
ม.2/3
5
3
12679
เด็กชายสิทธิโชค จันทรวิภาค
ม.2/3
16
4
12682
เด็กหญิงกนกวรรณ อื้อจรรยา
ม.2/3
19
5
12686
เด็กหญิงฐิติชญา ศรีทรงเมือง
ม.2/3
23
6
12687
เด็กหญิงแต้มขวัญ บุญทรัพย์
ม.2/3
24
7
12688
เด็กหญิงบุษราคัม ชำหุ
ม.2/3
25
8
12696
เด็กหญิงอนุรดี สังสี
ม.2/3
30
9
12950
เด็กชายปิยะพงษ์ เรืองฤทธิ์
ม.1/2
9
10
12952
เด็กชายรัฐศาสตร์ คำอินทร์
ม.1/2
11
11
12961
เด็กหญิงกุสุมนิภา อินทร์กลั่น
ม.1/2
20
12
12964
เด็กหญิงณัฐปาณี จากโคกสูง
ม.1/2
23
13
12968
เด็กหญิงภัทรพร เกิดมั่งมี
ม.1/2
27
14
12969
เด็กหญิงลลิตา เกตุทองมา
ม.1/2
28
15
12970
เด็กหญิงวราพร รู้สึก
ม.1/2
29
16
12974
เด็กหญิงเอมอร สีวัง
ม.1/2
33
17
13012
เด็กชายปรเมศร์ ศิริงาม
ม.1/4
6
18
13013
เด็กชายปิตติพล บริรักษ์
ม.1/4
7
19
13014
เด็กชายพีรพล ชำนาญศิลป์
ม.1/4
8
20
13019
เด็กชายศตวรรษ ตั้งใจ
ม.1/4
13
Export To Excel กลับหน้าหลัก