ครูประจำชุมนุม : ครูพรพนา แก้วกาหลง

ชื่อชุมนุม : A018 : การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11626
นางสาววาษิตา ประทุมพันธ์
ม.5/2
10
2
11631
นางสาวสุธิชา ศรีคำ
ม.5/2
11
3
12782
นางสาวสุภัตรา ทองอินทร์
ม.5/2
21
4
12786
นางสาวจีราวรรณ ศิริโรจนโภคิน
ม.5/2
25
5
12789
นางสาวธิญาดา บัณดิษฐ์
ม.5/2
28
6
12790
นางสาวนิภาวรรณ พลอยบุตร
ม.5/2
29
7
12791
นางสาวพรชิตา คำพา
ม.5/2
30
8
12795
นางสาวกมลวรรณ ปิ่นแก้ว
ม.5/2
34
9
12804
นางสาววรรณนิสา คงยอด
ม.5/3
33
10
12918
เด็กชายสุรเสกข์ เตโช
ม.1/1
11
11
12920
เด็กหญิงกนกพร ใหม่เจริญ
ม.1/1
13
12
12923
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีบรรเทา
ม.1/1
16
13
12927
เด็กหญิงดาวประกาย นาควงศ์
ม.1/1
20
14
12940
เด็กหญิงแสนแก้ว กอนมน
ม.1/1
33
15
12941
เด็กหญิงอนันตญา วงษคำหาร
ม.1/1
34
16
12985
เด็กชายวิสุทธิ์ ผ่องคำพันธ์
ม.1/3
11
17
13009
เด็กชายณัฐภูมิ อินทร์นิ่ม
ม.1/4
3
18
13031
เด็กหญิงพิชชาภา อารมณ์ดี
ม.1/4
25
19
13033
เด็กหญิงยานรัชต์ เกตุตรง
ม.1/4
27
20
13034
เด็กหญิงวรรณณิภา ห่อระหัด
ม.1/4
28
Export To Excel กลับหน้าหลัก