ครูประจำชุมนุม : ครูแก้วตา วังคีรี

ชื่อชุมนุม : A017 : คณิตศาสตร์ ม.ต้น
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12629
เด็กชายชุติพนธ์ เข็มนาค
ม.2/2
3
2
12633
เด็กชายวงศกร ผู้กำจัด
ม.2/2
7
3
12717
เด็กหญิงนภาวดี บุญสุขา
ม.2/4
17
4
12720
เด็กหญิงปณิธาน ชินฤทธิ์
ม.2/4
20
5
12722
เด็กหญิงศันศนีย์ ทองแพง
ม.2/4
22
6
12723
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ใชยมาตร
ม.2/4
23
7
12724
เด็กหญิงสุภชา พวงพันธ์
ม.2/4
24
8
12727
เด็กหญิงอรุชา แย้มโพธิ์
ม.2/4
27
9
12884
เด็กหญิงกนกวรรณ เลิศรอด
ม.2/4
30
10
12910
เด็กชายขจรศักดิ์ ผนวกสุข
ม.1/1
3
11
12911
เด็กชายณัฐดนัย ทองมี
ม.1/1
4
12
12946
เด็กชายดรัณภพ สุขิกุล
ม.1/2
5
13
12957
เด็กชายสิริเชษฐ์ รัชต์วดีกิจเกษม
ม.1/2
16
14
12975
เด็กชายคฑาวุธ อังชุน
ม.1/3
1
15
12984
เด็กชายรุ่งรวิน ศรีพระจันทร์
ม.1/3
10
16
12991
เด็กชายเอกลักษณ์ ดาเรือน
ม.1/3
17
17
12992
เด็กหญิงกมลวรรณ ถิ่นทัพไทย
ม.1/3
18
Export To Excel กลับหน้าหลัก