ครูประจำชุมนุม : ครูกษิดิศ ภาวะโสภณ

ชื่อชุมนุม : A016 : ผู้นำค่ายคณิตศาสตร์
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11504
นางสาวธัญญาพร ม่วงลายทอง
ม.5/1
9
2
11520
นายชลสิทธิ์ เทียนธูป
ม.5/1
10
3
11533
นายสันติภาพ พิมพา
ม.5/1
11
4
11535
นางสาวกัญญารัตน์ สังข์สี
ม.5/1
12
5
11541
นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์
ม.5/1
13
6
11670
นางสาวสายธารทิพย์ โคตรสีเขียว
ม.5/1
24
7
11846
นายพลทัต บัวแดง
ม.5/1
25
8
12222
นางสาวอารียา ศรีพัฒน์
ม.5/1
27
9
12766
นายณัฐเขตต์ หมอยาเอก
ม.5/1
29
10
12769
นางสาวชลิตา กันเดิน
ม.5/1
32
11
12771
นางสาวตะวัน โพธิมล
ม.5/1
34
12
12773
นางสาวพรธิญา จันทร์อุดร
ม.5/1
36
Export To Excel กลับหน้าหลัก