ครูประจำชุมนุม : ครูณัฐณิชา ทรัพย์มาก

ชื่อชุมนุม : A015 : ผู้นำค่ายคณิตศาสตร์
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11478
นายคุณานนท์ ทองอินทร์
ม.5/1
1
2
11493
นางสาวกมลลักษณ์ แก่นพิทักษ์
ม.5/1
6
3
11498
นางสาวชนิสรา เอี่ยมสำอางค์
ม.5/2
4
4
11499
นางสาวณัฏฐธิดา สุกมะณี
ม.5/1
8
5
11516
นางสาวสุพัฒตรา ทองสุข
ม.5/3
9
6
11623
นางสาวพรษิพิมพ์ สมประศาสน์
ม.5/1
15
7
11624
นางสาวธนพร ปลัดเซ็นต์
ม.5/1
16
8
11625
นางสาวพิจิตรา ประทุมสูตร
ม.5/1
17
9
11630
นางสาวสุดารัตน์ จำบุญ
ม.5/1
19
10
11632
นางสาวอารียา กวางทุม
ม.5/1
20
11
11634
นางสาวอารีรัตน์ เปี่ยมอ่อน
ม.5/1
21
12
11659
นางสาวเดือนแรม คงบาง
ม.5/1
22
13
11661
นางสาวนิตยา สุริยาสัก
ม.5/1
23
14
11855
นางสาวเนตรชนก ควรดีใจ
ม.5/1
26
15
12772
นางสาวธัญมน ฤทธิ์มณี
ม.5/1
35
16
12775
นางสาวสุพัตรา ปินะถา
ม.5/1
38
17
12776
นางสาวสุภัสสร คงวิริยะกิจ
ม.5/1
39
18
12777
นางสาวอรยา บุญอ้อย
ม.5/1
40
19
12799
นางสาวฐิติรัตน์ หมวกทอง
ม.5/3
28
20
12817
นางสาวธัญชนก ฤทธิ์มณี
ม.5/4
27
Export To Excel กลับหน้าหลัก