ครูประจำชุมนุม : ครูสนธยา เทียนธูป

ชื่อชุมนุม : A011 : แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์นานาชาติ
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12639
เด็กหญิงจารีย์ บุญหาญ
ม.2/2
12
2
12743
เด็กหญิงจุฑามาศ สาลี
ม.2/5
14
3
12748
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธิชาญ
ม.2/5
19
4
12756
เด็กหญิงวรรณณิดา บุญมาก
ม.2/5
27
5
12757
เด็กหญิงวรัญญา พันทำ
ม.2/5
28
6
12913
เด็กชายพงศ์ภีระ ฉันทะนิตย์
ม.1/1
6
7
12914
เด็กชายพีรพัฒน์ โยธคล
ม.1/1
7
8
12930
เด็กหญิงปวริศา แกล้ววิการณ์
ม.1/1
23
9
12931
เด็กหญิงปาริตา ศรีแก้ว
ม.1/1
24
10
12938
เด็กหญิงสุชัญญา คำแพง
ม.1/1
31
11
12939
เด็กหญิงสุพรรษา บุรินสุชาติ
ม.1/1
32
12
13038
เด็กชายชัยวิชญ์ พึ่งตน
ม.1/5
1
13
13057
เด็กหญิงภัทรธิดา สงค์เขียว
ม.1/5
20
14
13060
เด็กหญิงรสิตา ไม้หอม
ม.1/5
23
15
13062
เด็กหญิงศศิกานต์ แสงทอง
ม.1/5
25
Export To Excel กลับหน้าหลัก