ครูประจำชุมนุม : ครูทองเรี้ยน น้อยศรี

ชื่อชุมนุม : A010 : คณิตศาสตร์
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12915
เด็กชายเมธิชัย พูนแสนรัก
ม.1/1
8
2
12936
เด็กหญิงวรัชยา จันทร์สำเภา
ม.1/1
29
3
13008
เด็กชายณัฐพงศ์ พรมมา
ม.1/4
2
4
13011
เด็กชายนิรชร นนท์สิงห์
ม.1/4
5
5
13024
เด็กชายอาทิตย์ วงค์สอาด
ม.1/4
18
6
13025
เด็กหญิงกัลยารัตน์ โพธิ์ศรี
ม.1/4
19
7
13030
เด็กหญิงปณิดา จันทร์สวยดี
ม.1/4
24
8
13037
เด็กหญิงอริสา ธรรมมีบุญ
ม.1/4
31
Export To Excel กลับหน้าหลัก