ครูประจำชุมนุม : ครูอารีย์ พิมพ์รัตน์

ชื่อชุมนุม : A008 : เสริมทักษะอ่านเขียนภาษาไทย
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12628
เด็กชายจักรพรรดิ์บดินทร์ อินตา
ม.2/2
2
2
12635
เด็กชายอภิรักษ์ เจริญพร
ม.2/2
8
3
12642
เด็กหญิงทิฆัมพร จันทร์สาร
ม.2/2
15
4
12645
เด็กหญิงธาริณี เอี่ยมสะอาด
ม.2/2
18
5
12646
เด็กหญิงนริศรา เชื้อดี
ม.2/2
19
6
12653
เด็กหญิงมานัสพร สีทาจันทร์
ม.2/2
26
7
12654
เด็กหญิงรสสุคนธ์ แจ้งใจ
ม.2/2
27
8
12656
เด็กหญิงสุปรียา บัวทอง
ม.2/2
29
9
12725
เด็กหญิงสู่ขวัญ พหลยุทธ
ม.2/4
25
10
12726
เด็กหญิงอนัญญาดา เถาสันเทียะ
ม.2/4
26
11
12728
เด็กหญิงอารีรัตน์ เนืองนุช
ม.2/4
28
12
12729
เด็กหญิงไอร์ลัดดา นะรารัตน์
ม.2/4
29
13
12942
เด็กชายกฤษดา ดวงมาลา
ม.1/2
1
14
12965
เด็กหญิงนัชพร วงษคำหาร
ม.1/2
24
15
12972
เด็กหญิงศุภมาส แจ่มใส
ม.1/2
31
16
12973
เด็กหญิงอภิญญา วิธีจงเจริญ
ม.1/2
32
17
12977
เด็กชายณัฐภัทร ยอดสละดี
ม.1/3
3
18
12996
เด็กหญิงน้ำฝน เผือกกุญชร
ม.1/3
22
19
12999
เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงษ์เสือ
ม.1/3
25
20
13027
เด็กหญิงชลิตา กาโนนศรี
ม.1/4
21
Export To Excel กลับหน้าหลัก