ครูประจำชุมนุม : เดือนแรม เปลี่ยนศรี

ชื่อชุมนุม : A005 : สนุกกับภาษา
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11586
นางสาวทักษพร สีดาคำ
ม.5/3
21
2
11974
นายจิรภัทร แย้มยาง
ม.4/6
6
3
12024
นายธนดล แขนโคกกรวด
ม.4/6
11
4
12032
นายภูเบธ มณีโชติ
ม.4/6
12
5
12046
นางสาววนิดา แก้วบัวคำ
ม.4/6
13
6
12216
นายอิทธิ อินทะกนก
ม.4/6
17
7
13156
นายณัฐพงษ์ วงค์ราชบุตร
ม.4/6
19
8
13157
นายพัลลภ นันทเวช
ม.4/6
20
9
13158
นายวิศรุต บุญหล้า
ม.4/6
21
10
13159
นายศรายุทธ กลิ่นเอียม
ม.4/6
22
11
13160
นายอนันต์เทพ สีหาชัย
ม.4/6
23
12
13161
นายอรรถพล วงศ์จันทร์
ม.4/6
24
13
13162
นางสาวชลดา มาดขาว
ม.4/6
25
14
13164
นางสาวปานวาด วงแหวน
ม.4/6
27
Export To Excel กลับหน้าหลัก