ครูประจำชุมนุม : ครูอรุณรัตน์ ต้นสาลี

ชื่อชุมนุม : A002 : O-net
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12255
เด็กหญิงพัณณิตา พุ่มลำเจียก
ม.3/1
25
2
12309
เด็กชายเจษฎา แสงขา
ม.3/3
2
3
12312
เด็กชายณัฐกิตติ์ ปลอดโปร่ง
ม.3/3
5
4
12313
เด็กชายทินกร ยอดศิล
ม.3/3
6
5
12314
เด็กชายธนกร อ้วนผิว
ม.3/3
7
6
12318
เด็กชายพงษ์พิชญ์ พิกุลศรี
ม.3/3
10
7
12319
เด็กชายภัคเดช สุภรัตน์ธนกุล
ม.3/3
11
8
12320
เด็กชายภูมินทร์ วิจิตขจี
ม.3/3
12
9
12321
เด็กชายยศพล บุตรเพ็ชร
ม.3/3
13
10
12322
เด็กชายรัชชานนท์ เกตุแสง
ม.3/3
14
11
12325
เด็กหญิงศศธร ด้วงโสน
ม.3/3
17
12
12326
เด็กชายศักดา พ่วงยาม
ม.3/3
18
13
12327
เด็กชายศาศวัต วิวน
ม.3/3
19
14
12388
เด็กชายกฤติพงศ์ ปั้นทองคำ
ม.3/5
1
15
12389
เด็กชายกิตติพิชญ์ ดวนพล
ม.3/5
2
16
12390
เด็กชายจิรพัฒน์ เนตรพลับ
ม.3/5
3
17
12391
เด็กชายทศพล อะริโน
ม.3/5
4
18
12392
เด็กชายพีรวิชญ์ ศรทอง
ม.3/5
5
19
12394
เด็กชายลัทธพล ฉาบพิมาย
ม.3/5
6
20
12396
เด็กชายศิวกร ไทยฤทธิ์
ม.3/5
7
21
12397
เด็กชายสรศักด์ บุญศรี
ม.3/5
8
22
12398
เด็กชายอนุกูล ผ้าแก้ว
ม.3/5
9
23
12400
เด็กหญิงกุลธิดา เพ็ญสูตร
ม.3/5
10
24
12402
เด็กหญิงชฎาภรณ์ นิลเนตร
ม.3/5
12
25
12403
เด็กหญิงชมพูนุท พึ่งตน
ม.3/5
13
26
12404
เด็กหญิงญาณิศา ด่านแก้ว
ม.3/5
14
27
12405
เด็กหญิงธนัชชา หน่อนาคำ
ม.3/5
15
28
12408
เด็กหญิงน้ำริน สูนขุนทด
ม.3/5
16
29
12409
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ศรีสุราช
ม.3/5
17
30
12410
เด็กหญิงปภาพินท์ ไชยแก้ว
ม.3/5
18
31
12411
เด็กหญิงปวรวรรณ ฤทธิศร
ม.3/5
19
32
12414
เด็กหญิงพิจิตตรา แพงวงษ์
ม.3/5
21
33
12415
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สามารถ
ม.3/5
22
34
12417
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ควรคง
ม.3/5
23
35
12419
เด็กหญิงศุภิสรา สมณะ
ม.3/5
24
36
12421
เด็กหญิงสิริขวัญ คำอ่อน
ม.3/5
25
37
12422
เด็กหญิงสุกัญญา คงฉุย
ม.3/5
26
38
12423
เด็กหญิงอรัชญา ไกรวารี
ม.3/5
27
39
12424
เด็กหญิงอริสา ศรีบรรเทา
ม.3/5
28
40
12425
เด็กหญิงอัจฉราพร สมุดน้อย
ม.3/5
29
41
12426
เด็กหญิงไอลดา ดอนช้างลุน
ม.3/5
30
Export To Excel กลับหน้าหลัก