ครูประจำชุมนุม : ครูอรุณรัตน์ ต้นสาลี

ชื่อชุมนุม : A002 : O-net
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12255
เด็กหญิงพัณณิตา พุ่มลำเจียก
ม.3/1
25
2
12309
เด็กชายเจษฎา แสงขา
ม.3/3
2
3
12312
เด็กชายณัฐกิตติ์ ปลอดโปร่ง
ม.3/3
5
4
12313
เด็กชายทินกร ยอดศิล
ม.3/3
6
5
12314
เด็กชายธนกร อ้วนผิว
ม.3/3
7
6
12319
เด็กชายภัคเดช สุภรัตน์ธนกุล
ม.3/3
11
7
12320
เด็กชายภูมินทร์ วิจิตขจี
ม.3/3
12
8
12321
เด็กชายยศพล บุตรเพ็ชร
ม.3/3
13
9
12322
เด็กชายรัชชานนท์ เกตุแสง
ม.3/3
14
10
12325
เด็กหญิงศศธร ด้วงโสน
ม.3/3
17
11
12327
เด็กชายศาศวัต วิวน
ม.3/3
19
12
12388
เด็กชายกฤติพงศ์ ปั้นทองคำ
ม.3/5
1
13
12389
เด็กชายกิตติพิชญ์ ดวนพล
ม.3/5
2
14
12390
เด็กชายจิรพัฒน์ เนตรพลับ
ม.3/5
3
15
12391
เด็กชายทศพล อะริโน
ม.3/5
4
16
12392
เด็กชายพีรวิชญ์ ศรทอง
ม.3/5
5
17
12394
เด็กชายลัทธพล ฉาบพิมาย
ม.3/5
6
18
12396
เด็กชายศิวกร ไทยฤทธิ์
ม.3/5
7
19
12397
เด็กชายสรศักด์ บุญศรี
ม.3/5
8
20
12398
เด็กชายอนุกูล ผ้าแก้ว
ม.3/5
9
21
12400
เด็กหญิงกุลธิดา เพ็ญสูตร
ม.3/5
10
22
12402
เด็กหญิงชฎาภรณ์ นิลเนตร
ม.3/5
12
23
12403
เด็กหญิงชมพูนุท พึ่งตน
ม.3/5
13
24
12404
เด็กหญิงญาณิศา ด่านแก้ว
ม.3/5
14
25
12405
เด็กหญิงธนัชชา หน่อนาคำ
ม.3/5
15
26
12408
เด็กหญิงน้ำริน สูนขุนทด
ม.3/5
16
27
12409
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ศรีสุราช
ม.3/5
17
28
12410
เด็กหญิงปภาพินท์ ไชยแก้ว
ม.3/5
18
29
12411
เด็กหญิงปวรวรรณ ฤทธิศร
ม.3/5
19
30
12414
เด็กหญิงพิจิตตรา แพงวงษ์
ม.3/5
21
31
12415
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สามารถ
ม.3/5
22
32
12417
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ควรคง
ม.3/5
23
33
12419
เด็กหญิงศุภิสรา สมณะ
ม.3/5
24
34
12421
เด็กหญิงสิริขวัญ คำอ่อน
ม.3/5
25
35
12422
เด็กหญิงสุกัญญา คงฉุย
ม.3/5
26
36
12423
เด็กหญิงอรัชญา ไกรวารี
ม.3/5
27
37
12424
เด็กหญิงอริสา ศรีบรรเทา
ม.3/5
28
38
12425
เด็กหญิงอัจฉราพร สมุดน้อย
ม.3/5
29
39
12426
เด็กหญิงไอลดา ดอนช้างลุน
ม.3/5
30
Export To Excel กลับหน้าหลัก