ครูประจำชุมนุม : ครูสมบูรณ์ สิงหรา

ชื่อชุมนุม : A001 : O-net
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11108
นายคณิศร ทองปิ่น
ม.6/3
1
2
11121
นางสาวกิตติมา สติธรรมค้ำจุน
ม.6/3
3
3
11131
นางสาวธิดากร พรมสุข
ม.6/3
5
4
11136
นางสาวพิชญาภา พูลท่าหว้า
ม.6/3
7
5
11138
นางสาวเมษนี สมประสงค์
ม.6/3
8
6
11151
นายทัตดนัย เอี่ยมใย
ม.6/4
1
7
11156
นายพงศ์สิริ จันทะศรี
ม.6/2
2
8
11163
นางสาวกานดา จำเริญศรี
ม.6/2
3
9
11164
นางสาวเก็จมณี บุญถูก
ม.6/4
2
10
11166
นางสาวชลธิชา เกตุสงกา
ม.6/4
3
11
11176
นางสาวเบญญาภา เอี่ยมใย
ม.6/2
4
12
11178
นางสาวภคิณี ละครเกตุ
ม.6/2
5
13
11180
นางสาวสุนิตา สนธิโพธิ์
ม.6/4
4
14
11182
นางสาวสุมิตรา บุญมา
ม.6/2
6
15
11187
นายกาญชนะ แตงไทย
ม.6/4
5
16
11213
นางสาวณัฏฐณิชา สีทาจันทร์
ม.6/5
4
17
11219
นางสาวภัทรสุดา สิงห์ลอ
ม.6/2
10
18
11222
นางสาวสุจิรา โพธิ์ทอง
ม.6/2
11
19
11252
นางสาวขนิษฐา นามูลน้อย
ม.6/4
13
20
11253
นางสาวญาสุมิน แก้วพงษ์
ม.6/2
12
21
11257
นางสาวปาริฉัตร ไทยพ่วง
ม.6/4
14
22
11266
นายณัฐภูมิ โกงขุนทด
ม.6/5
13
23
11288
นางสาวชลธิชา สอนเอี่ยม
ม.6/4
17
24
11292
นางสาวเบญจมาศ ปุระสะกัง
ม.6/2
13
25
11293
นางสาวนัฏฐิกา พุทธรักษา
ม.6/5
15
26
11294
นางสาวปนัดดา ขันขวา
ม.6/3
10
27
11300
นางสาวสิริพร แสนแก้ว
ม.6/2
14
28
11844
นางสาววิยดา กองช้าง
ม.6/5
17
29
11848
นางสาวธิติมา ยอดเกิด
ม.6/3
11
30
12448
นายนันต์ณชัย สุมาภายศพล
ม.6/2
20
31
12452
นางสาวกัญญารัตน์ พุฒซ้อน
ม.6/2
24
32
12454
นางสาวจีราภรณ์ บุญมี
ม.6/2
26
33
12455
นางสาวญาณีกิจ เหวขุนทด
ม.6/2
27
34
12457
นางสาวนิชาดา ซอยรำ
ม.6/2
28
35
12459
นางสาวปัณฑารีย์ ศรีมูล
ม.6/2
30
36
12460
นางสาวพรทิพย์ เกตุสุวรรณ
ม.6/2
31
37
12465
นางสาวศศิวิมล จันทคุต
ม.6/2
35
38
12466
นางสาวสนธยา ชื่นยงค์
ม.6/2
36
39
12467
นางสาวสุนิสา เทียงลาด
ม.6/2
37
40
12468
นางสาวสุรีรัตน์ บุญโสภณ
ม.6/2
38
41
12469
นางสาวอรอนงค์ จันทะสี
ม.6/2
39
42
12470
นางสาวอารีรัตน์ เติมขุนทด
ม.6/2
40
43
12475
นางสาวขวัญชีวา จันทะมา
ม.6/3
14
44
12476
นางสาวจิราพร ชาเสน
ม.6/3
15
45
12477
นางสาวจิราพร น้ำดอกไม้
ม.6/3
16
46
12478
นางสาวชลลดา สีนอก
ม.6/3
17
47
12483
นางสาวพลอยไพลิน พันโสภา
ม.6/3
21
48
12486
นางสาวรัตนาภรณ์ แสนพันธ์
ม.6/3
22
49
12487
นางสาววรวรรณ สิทธิปัญญา
ม.6/3
23
50
12489
นางสาววิริสรา มาเต็ง
ม.6/3
25
51
12490
นางสาวศศิภา บัวสุวรรณ์
ม.6/3
26
52
12491
นางสาวสลิลทิพย์ พิมพ์สอน
ม.6/3
27
53
12495
นางสาวอนุสรา พูลอ่อน
ม.6/3
30
54
12497
นางสาวอาทิตยา ประหา
ม.6/3
32
55
12502
นายภราดร วงษ์เศษ
ม.6/4
23
56
12504
นายรังสิทธิ์ วงระคร
ม.6/4
24
57
12507
นายศุภณัฐ คำภาอินทร์
ม.6/4
27
58
12510
นางสาวฐานิต จันทร์ตั้ง
ม.6/4
28
59
12511
นางสาวณัฐณิชา มหาวีโร
ม.6/4
29
60
12512
นางสาวณัฐพร บุญมา
ม.6/4
30
61
12513
นางสาวณัฐมล พลทำ
ม.6/4
31
62
12514
นางสาวธัญวรัตน์ ม่วงคุ้ม
ม.6/4
32
63
12517
นางสาวพรนิภา สุนทะวงค์
ม.6/4
33
64
12522
นางสาวสุภัสสรา สุขแจ่ม
ม.6/4
36
65
12536
นางสาวรัตนาพร วงษ์ศรี
ม.6/5
30
66
12537
นางสาวศิริรัตน์ กองอาสา
ม.6/5
31
67
12574
นางสาวสุนิศา ปกสันเทียะ
ม.6/2
41
68
12588
นายจารุวัฒน์ ทานพงค์
ม.6/4
39
69
12890
นางสาวดวงพร ฉ่ำคำ
ม.6/2
42
70
12891
นางสาวธัญญารัตน์ ใบบัว
ม.6/2
43
Export To Excel กลับหน้าหลัก